GAZ

Gorky Automobile Plant. Nizhny Novgorod.

http://www.gaz.ru

GAZ-52
Introduced in: 1961
Family: GAZ-52
Type: Truck
Brand: GAZ
Producer: Vektor-models
GAZ-52-04
Introduced in: 1975
Family: GAZ-52
Type: Truck
Brand: GAZ
Producer: Nash Avtoprom